Regulamin programu partnerskiego

 1. Zadaniem Programu Partnerskiego (zwanego dalej PP) Prowadzonego przez DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości (NIP: 9111002484, licencja zawodowa nr 1867) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 163/1B (zwanym dalej „DCN” jest pozyskiwanie klientów zainteresowanych usługami pośrednictwa w obrocie nieruchomościami (sprzedaży, wynajmie, nabyciu, najmie, zamianie) objętymi Programem Partnerskim DCN.

 2. Organizatorem oraz koordynatorem całości Programu Partnerskiego jest firma DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości D. Wolski z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 163/1B (zwana dalej “DCN”).

 3. W PP może brać udział osoba fizyczna, firma tj. spółka prawa handlowego lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Przystąpienie do PP jest całkowicie dobrowolne i polega na podpisaniu Umowy o Współpracę w Programie Partnerskim DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław pomiędzy DCN a osobą uczestniczącą, zwaną dalej Partnerem. Uczestnik – Partner oświadcza również, iż zapoznał się oraz zgadza się z niniejszym Regulaminem.

 4. Za skierowanie (polecenie) do DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław osób fizycznych lub prawnych, które skorzystają z usług świadczonych przez DCN, Organizator – DCN wypłaca Partnerowi wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 5%-10% od zapłaconych wynagrodzeń netto przez osoby polecone przez Partnera. Wynagrodzenie prowizyjne partnera może być ustalone w drodze indywidualnych ustaleń i różnić się od podanego powyżej.

 5. Jedno skierowanie (polecenie) osoby, która skorzysta z usług DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław uprawnia Partnera do jednego wynagrodzenia. Oznacza to, że prawo Partnera do każdorazowego wynagrodzenia w kolejnych przypadkach skorzystania z usług DCN przez wcześniej już poleconą przez Partnera osobę, przysługuje Partnerowi pod warunkiem złożenia przez niego każdorazowo odrębnego skierowania (polecenia), poprzedzającego zawarcie przez osobę poleconą kolejnej umowy o korzystaniu z usług DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław.

 6. Polecenie – skierowanie w ramach PP jest ważne tylko wtedy, gdy odbywa się za wiedzą poleconego.

 7. Polecenie – skierowanie osób przez Partnera może odbyć się poprzez wysłanie przez Partnera zawiadomienia o poleceniu listownie, pocztą elektroniczną, telefaksem, złożenia zawiadomienia na piśmie w siedzibie DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław lub zgłoszenia telefonicznego. Jednak dla celów dowodowych zaleca się formę pisemną.

 8. Partner ma prawo i powinien kontrolować czy polecona – skierowana przez niego osoba skorzystała z usług DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław.

 9. Partner każdorazowo po skontaktowaniu DCN z potencjalnym klientem otrzyma od DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław pisemne potwierdzenie tego faktu.

 10. DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław zastrzega sobie prawo do zmiany stawki prowizyjnej stanowiącej wynagrodzenie Partnera. W takim przypadku DCN ma obowiązek powiadomić o tym Partnera. Nowe stawki prowizyjne nie dotyczą osób skierowanych przez Partnera do DCN przed zmianą tych stawek.

 11. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna, stosunek łączący Partnera z Organizatorem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych jest traktowany jako umowa cywilno – prawna, podobnie jak umowa zlecenie.

 12. Jeśli Partnerem jest firma, stosunek zobowiązaniowy w związku z uczestnictwem w Programie Partnerskim DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław jest regulowany na podstawie wystawianych rachunków / faktur.

 13. Wszystkie zgromadzone środki finansowe należne Partnerowi będą wypłacane do 7 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni. W przypadku, gdy Partnerem jest firma wszystkie zgromadzone środki finansowe należne Partnerowi będą wypłacane do 7 dnia roboczego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, po wystawieniu przez Partnera rachunku/faktury.

 14. Jeśli usługi świadczone przez Partnera – Firmę – współpracującego z DCN w ramach PP opodatkowane będą podatkiem od towarów i usług, kwota podatku naliczona według obowiązujących stawek powiększać będzie kwotę wynagrodzenia.

 15. Jeśli Partnerem jest osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej, w związku z obowiązkiem opłacenia ubezpieczenia społecznego (ZUS) oraz poboru zaliczki na podatek dochodowy, kwota wynagrodzenia Partnera będzie pomniejszona o te należności. Dla tych celów Partner jest zobowiązany do dostarczenia swojego numeru NIP i innych niezbędnych danych.

 16. Jeśli Partnerem jest firma, to Partner ma obowiązek do pierwszej faktury/rachunku dołączyć kserokopie: wyciąg z KRS (wymagane dla spółek prawa handlowego), REGON, NIP, wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

 17. Wynagrodzenia Partnera wypłacane są przelewem na rachunek bankowy, którego posiadaczem jest Partner i który został przez niego wskazany lub gotówką w siedzibie DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław.

 18. DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław szkoli Partnerów przekazuje niezbędne materiały reklamowe, szkoleniowe, organizuje spotkania, kreuje kierunki działań.

 19. Informacje dotyczące Partnerów są przetwarzane w celu ich marketingowego wykorzystania przez Organizatora w zgodzie z Ustawą o ochronie danych osobowych. Żadne informacje dotyczące poszczególnych Partnerów nie będą przekazywane osobom trzecim.

 20. Każdy Partner ma prawo wypisania się – rezygnacji z uczestnictwa w PP w dowolnym momencie, bez żadnych zobowiązań wobec DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław.

 21. W przypadku stwierdzenia przez DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław, że Partner łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, działa niezgodnie z prawem i/lub etykietą, działa na szkodę DCN, Organizator ma prawo wykluczyć Partnera z PP.

 22. W przypadku wykluczenia Partnera lub jego rezygnacji z uczestnictwa w PP traci on wszelkie niewypłacone jeszcze przez Organizatora środki pieniężne.

 23. Partner wyraża zgodę na otrzymywanie informacji dotyczących Programu Partnerskiego na podany przez niego adres e-mail.

 24. Partner ma możliwość promowania we własnym zakresie swojej działalności w PP oraz działalności DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław. Promocja musi być prowadzona w sposób nie odbiegający od generalnie przyjętych zasad etykiety i reguł biznesowych. Wszelkiego typu działania marketingowe związane z DCN, prowadzone przez Partnera muszą być uzgodnione i zaakceptowane przez DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław. Promowanie nie może odbywać się w sposób naruszający dobry wizerunek DCN Dolnośląskie Centrum Nieruchomości Wrocław.

 25. Status Partnera może oznaczać dla osób zainteresowanych 1 pozycję w strukturach kadry współpracującej DCN – Ścieżka Rozwoju Kariery Zawodowej.

 26. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

© Dolnośląskie centrum nieruchomości