Opłaty sądowe

Wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub ograniczonego prawa rzeczowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej – 200 zł
jeżeli wniosek dotyczy wpisu udziału w prawie, pobiera się część opłaty stałej proporcjonalną do wysokości udziału – nie mniej niż 100zł
wpis w księdze wieczystej własności, użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu na podstawie dziedziczenia, zapisu lub działu spadku albo zniesienia współwłasności – 150 zł
– niezależnie od liczby udziałów w tych prawach
o wpis własności, użytkowania wieczystego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nabytego w wyniku podziału majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami – 150 zł
o wpis własności nieruchomości rolnej o powierzchni do 5 ha – 150 zł
o wpis praw osobistych i roszczeń – 150 zł
o wpis zmiany treści ograniczonych praw rzeczowych – 150 zł
założenie księgi wieczystej – 60 zł
połączenie nieruchomości w jednej księdze wieczystej, która jest już prowadzona, niezależnie od liczby łączonych nieruchomości – 60 zł
odłączenie nieruchomości lub jej części – 60 zł
sprostowanie działu I-O – 60 zł
wpis ostrzeżenia o niezgodności stanu prawnego ujawnionego w księdze wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym 60 – zł
jeżeli założenie księgi wieczystej następuje w związku z odłączeniem nieruchomości lub jej części z istniejącej księgi wieczystej – jedna opłata – 60 zł
Od wniosku o wykreślenie wpisu pobiera się połowę opłaty pobranej od wniosku o wpis.
Od wniosku o złożenie do zbioru dokumentów pobiera się opłatę stałą, przewidzianą dla wniosku o wpis do księgi wieczystej

Pliki:

Pobierz / drukuj – opłaty sądowe

© Dolnośląskie centrum nieruchomości